Aktualności

OGŁOSZENIE...

Szanowni Państwo!
W związku z decyzją rządu o otwarciu żłobków i przedszkoli w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy informuję, że oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce zostanie otwarty za zgodą organu prowadzącego od 11.05.2020 r.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Główne zasady pobytu dziecka w przedszkolu:
1) Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2) Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3) Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4) Do przedszkola nie można przyprowadzić dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji domowej.
5) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
6) Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników przedszkola, jaki i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący minimum 2m.
7) Dzieci do przedszkola może przyprowadzać/odbierać tyko osoba zdrowa.
8) Dziecko powyżej 4 roku życia w drodze do i z przedszkola winno być zaopatrzone
w indywidualną ochronę nosa i ust.
9) Rodzic winien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie.
10) Zajęcia prowadzone przez przedszkola i oddziały przedszkolne będą przede wszystkim zajęciami opiekuńczymi.
11) Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
12) Nie posyłając dziecka do przedszkola czy oddziału przedszkolnego rodzic,
do 24.05.2020 r. zachowuje dodatek opiekuńczy.
13) Mimo zastosowania, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środków ostrożności oraz przestrzegania reżimu sanitarnego nie można wykluczyć ryzyka zachorowania na chorobę zakaźną, w tym COCID-19 w czasie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym. Rodzic musi być świadomy ryzyka związanego z zapisaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze podczas pandemii.